My Cart

Close

TERMS OF CONDITIONS

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi;

a)  www.theroot.co internet sitesinin sahibi olan Akatlar Mah. Nisbetiye Cad. Seyran Apt. No:35 Kat:7 D:B7 Etiler, Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim ROOT TASARIM A.Ş (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

ile

b)  www.theroot.co internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu Satıcı’nın sahibi bulunduğu www.theroot.co internet sitesinden üyenin yararlanma şartlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu üyelik sözleşmesi internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.

MADDE 3- ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.  Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuyarak içeriğini anladığını ve sözleşmede yer alan tüm hususları onayladığını kabul ve taahhüt eder. 

3.2. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Satıcı ‘nın bir zarara uğraması halinde bu zarar üye tarafından tazmin edilecektir.

3.3.  Üyenin internet sitesinin kullanımı için belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin gizli tutulması ve korunması yükümlülüğü üyeye aittir. Kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğacak her türlü zarar üye tarafından tazmin edilecektir. Satıcı bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü ceza veya tazminat için üyeye rücu etme hakkınasahiptir. 
3.4.  Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini,hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu veya genel ahlaka aykırı hareketlerde bulunmayacağını, site sahibinin veya sair üçüncü kişilerin fikri ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.Bunlara ek olarak üye başkalarının internet sitesi tarafından verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı gibi) bulunmamakla da yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde her türlü hukuki cezai sorumluluk üyeye ait olacaktır.

3.5. İnternet sitesinin virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunması için mevcut imkanlar dahilinde olağan tedbirler alınmıştır. Ancak etkili bir korumanın sağlanabilmesi için üyenin, kendi virüs koruma önlemlerini alması ve gerekli korumayı temin etmesi gerekmektedir. Üyenin internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hasar ve zararlardan doğacak sorumluluk münhasıran üyeye aittir.

MADDE 4- SATICININ YETKİLERİ

4.1.  Bu internet sitesinde sunulan hizmetler Satıcı tarafından sağlanmakta olup site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Satıcı ’ya aittir.

4.2. Satıcı işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan bu değişiklikler internet sitesinde yayını tarihinden itibaren üyeler bakımından geçerli olacaklardır.

4.3. Satıcı tek taraflı olarak vereceği bir kararla üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteriye ait tüm belge ve bilgiler sistemden silinir. Buna ek olarak Satıcı belirli bir süre boyunca aktif olarak kullanılmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını da askıya alma veya sistemden çıkarma hakkına sahiptir. 

MADDE 5 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1. Satıcı, site üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, üyelerin ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, etkin bir müşteri hizmeti sunmak ve benzeri amaçlarla kullanabilir, işleyebilir ve bir veritabanı üzerinde sınıflandırarak muhafaza edebilir. Üye, işbu sözleşmeyle Satıcı tarafından kişisel verilerinin işlenmesine muvafakat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. Satıcı aynı zamanda; üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve sairbilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.3. Üyelere ilişkin kişisel bilgiler yasal yükümlülükler gereğince talep edilmesi halinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle üçüncü kişilerden alınan bazı hizmetlerin sağlanması sırasında da kişisel verilerin gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması gerekmektedir. Üyelere ilişkin kişisel veriler ayrıca sınırlı olmamak kaydıyla; şirket hissedarlarıyla, şirketin doğrudan veya dolaylı sahibi bulunduğu yurtiçi veya yurtdışı iştirakleriyle, ticari faaliyetler çerçevesinde işbirliği içerisinde olunan kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti satın alınan yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı bankalarla, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi ve yurtdışı diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Üye işbu sözleşmeyle bu şekilde yapılan kişisel veri paylaşımlarına da muvafakat etmektedir.

5.4. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; her zaman kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse ne şekilde işlendiği hakkındabilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse bilgilerinin düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve kanunda sayılan diğer yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

MADDE 6- ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ

6.1. Üye, işbu sözleşmeyle her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyeti amacıyla Satıcı ‘ya SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, bilgisayar, telefon, faks, e-posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletileri göndermeleri için onay vermektedir.   

6.2. Üye dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin muvafakatini geri alma hakkına sahiptir.

MADDE 7- FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI

Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu Satıcı‘nın ya da Satıcı‘nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel materyallerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak Satıcı‘nın yazılı izni ile mümkündür.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu üyelik sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecek olup İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

Üyenin, ilgili internet sayfasında yer alan Üyelik Sözleşme’si ve Elektronik Ticari İleti gönderimlerine ilişkin ibareler yanındaki kutucukları işaretlemesi üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan düzenlemeleri kabul ettiği anlamına gelir.

 


 

ARTICLE 1 – THE PARTIES

This membeship agreement has been made between;

a)  ROOT TASARIM A.Ş (It will be referred to as the “Seller” hereafter), who is the owner of www.theroot.co website and resident at Akatlar Mah. Nisbetiye Cad. Seyran Apt. No:35 Kat:7 D:B7 Etiler, Besiktas – Istanbul address and

b)  the internet user (“Member”), who is a member of the  www.theroot.co website

ARTICLE 2- SUBJECT OF THE CONTRACT

Subject of this contract is to determine the conditions of user’s making use of the www.theroot.co website, whose owner is the Seller. This membership agreement is binding for all members, users and visitors, who make use of the services in the website.

ARTICLE 3- OBLIGATIONS OF THE MEMBER

3.1.  Member accepts and undertakes that he/she has read the whole agreement and understood its content and approves all the aspects in the contract. 

3.2. Member declares and guarantees that the personal and other information he/she has provided while becoming a member to the website, are correct. In the case of the seller incurring losses due to the provided information being false, these losses shall be compensated by the member.

3.3.  Obligation to keep confidential the user name and password, member has determined for the use of the website, belongs to the member. All kinds of losses, which might arise due to third persons using user name and password maliciously, shall be compensated by the member. Seller has the right to recourse to the member for all kinds of fines or indemnities, it might incur due to this reason. 
3.4.  Member accepts and undertakes that he/she shal act in accordance with the provisions of legal legislation, shall not act against the public order or public moral and shall not infringe the intellectual property and copyrights of the owner of the website or other third persons. In addition to these, member is obliged not to engage in activities (such as spam, virus and trojan horse), which prevent or complicate others to use the services, provided by the website. All kinds of legal obligations shall belong to the member in the case of violation of these obligations.

3.5. Reasonable precautions have been taken to protect the website from viruses and similar malicious software. However, member should take his/her own virus protection precautions and obtain the necessary protection for effective protection. Member is exclusively responsible for the obligations, which might arise from losses and damages, which might occur to his/her software and operation system by entering the website.

ARTICLE 4- POWERS OF SELLER

4.1.  Services, offered at this website, are provided by the Seller and all kinds of power of use and disposition on the site belong to the Seller.

4.2. Seller has the right to change conditions of this contract without any requirement for warning or notice any time it wishes. The changes, made in the agreement, shall be valid for the users as of their publication date in the website.

4.3. Seller has the right to terminate the membership of a member by unilateral determination. In this case, all documents and information, which belong to the user, are deleted from the system. In addition, Seller has the right to suspend the accounts of members, the seller has detected not to be used actively for a certain time or to remove them from the system. 

ARTICLE 5 – PROCESSING PERSONAL DATA

5.1. Seller may use, process, and store the personal information members by classifying in a database, submitted over the website by the users and members in order to provide a better service for its users, improve its products and services, suggest products and services, which might attract the interest of the members, provide an effective customer service and similar purposes. Member declares and guarantees that he/she accepts processing of his/her personal data by the seller.

5.2. Seller may also use such information as identification, address, e-mail address, telephone number, IP address of the member, which parts of the website he/she visits, his/her domain type, type of browser, date and time of visit and other information for the purposes of making statistical evaluation, announcing campaigns and providing custom made services for persons.

5.3. Personal information, related to the members, are shared with courts and other public institutions when they are requested as per legal obligations. In addition, it is necessary to share the personal data with real or legal persons, during provision of some services, received from third persons, due to reasons, arising from the nature of the job. Personal data of members may be shared with the following but not limited to shareholders of the company, direct and indirect participations of the company in Turkey and abroad, organizations and institutions, with which there is cooperation in the framework of commercial activities, institutions in Turkey and abroad, from which cloud storage service for personal data has been purchased, institutions in Turkey and abroad, from which services for sending commercial electronic messages are received, interbank card center, contracted banks, agencies, advertising companies and survey companies in Turkey and abroad in the scope of various marketing activities and other third persons in Turkey and abroad. Member accepts sharing of data, made in this manner through this contract.

5.4. Member always has the right to find out whether his her personal data are processed, to request information regarding how they were processed if they were processed, to find out the purpose of processing and whether they have been used in accordance with their purpose of processing, knowing the third persons, it has been transferred to in Turkey / abroad, to request correction if they have been processed incompletely or incorrectly and not restricted to these, as per the Privacy Act number 6698 and to request deletion, destruction, anonymization of personal data and resort to other methods, allowed by the law within the framework of the conditions, set forth in article 7 of the Privacy Act number 6698.

 

ARTICLE 6- SENDING ELECTRONIC COMMERCIAL MAIL

6.1. Member gives consent to the Seller to send electronic mails and other messages via SMS/short message, instant notification, social media and other online advertising networks, computer, telephone, fax, e-mail and other electronic communication tools for the purposes of publicity, advertising, promotion, sales and marketing activities, related to all kinds of products and services with this contract.   

6.2. Member has the right to withdraw his/her acceptance related to receiving commercial messages any time he/she wishes and without giving any reason.

ARTICLE 7- PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Programs for the protection of information, text, images, brands, slogans and other signs and other industrial and intellectual property rights, page layout and presentation of the website are the properties of the Seller or the institutions, Seller obtained permission and license from. It is prohibited to copy, modify, publish, send, distribute and sell partly or completely the products, designs, images, text, audio visual materials, video clips, files, catalogs and lists on this web page. It is possible to partially copy, print, process, distribute, reproduce or exhibit the information on this web page is possible only through written permission of the Seller.

This agreement shall remain in effect until the member cancels his/her membership or his/her membership is cancelled by the Seller.

ARTICLE 9- SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes, arising from this membership agreement shall be settled according to Turkish Law and Central Courts of Istanbul are authorized.

ARTICLE 10- VALIDITY

Member checking the boxes in the Membership Agreement on the relevant web page and next to expressions, related to sending Commercial Electronic Messages, mean that the member has read all articles in the membership agreement and accepted the regulations in the membership agreement.

Hello You!

Enter your email address for stock alerts, discounts, promotions and more!

SEARCH THIS STORE

The Root The Roo +90 212 264 50 50 info@theroot.co